SLOVNÍK POJMOV

 

 

Bariérový komín – je na povrchu komínového prieduchu zabránené prenikaniu difúznej vlhkosti do steny prieduchu

Bod alebo teplota vzplanutia ( u kvapalín ) – je najnižšia teplota , pri ktorej sa z kvapaliny uvoľní toľko pár , že nad hladinou kvapaliny utvorí plameňom zapáliteľné zmes pár so vzduchom . Oddelením plameňa horenia nepokračuje

Čistiaci otvor – konštrukčný diel komína alebo dymovodu spotrebičov na kvapalné alebo tuhé palivá , umožňujúci ich čistenie a vypaľovanie .  U jednovrstvových murovaných komínov sú vymetacie , vyberacie a čistiace otvory vytvorené pri murovaní komínového plášťa

Diaľkový rozvod tepla – centrálne výroba a následný rozvod tepla do miest jeho spotreby pomocou siete diaľkového zásobovania teplom

Difúzny komín – do steny komínového prieduchu preniká difúzna vlhkosť do 20 % . Zadné vetranie odstraňuje vlhkosť . Difúzny komín sa nepoužíva pri kondenzačných kotloch

Dymovod – taká časť alebo časti určené pre spojenie medzi spalinovým hrdlom spotrebiča palív a sopúchom

Endoskop – optické zariadenie na prehliadanie dutín alebo priestoru s obmedzeným prístupom

Horenie –  je oxidačne exotermický dej , prebiehajúci za vývoja svetla a tepla . Horenie vzniká a prebieha za určitých podmienok . Pre jeho priebeh je potrebná prítomnosť horľaviny , oxidačného prostriedku a zdroje iniciácie . Horľavina a oxidačný prostriedok spolu tvoria horľavý súbor .

Horľavý súbor – súbor troch veličín – horľavá látka , zápalná teplota , oxidant ( kyslík )

Individuálny komín – zostavený s použitím dielov , ktoré môžu pochádzať od viacerých výrobcov . Zodpovednosť za komín preberá ten , kto komín postavil , teda dodávateľ stavby alebo montáže .

Jednovrstvový komín – komín, ktorého konštrukciu tvorí komínová vložka ( stena )

Komín so spoločným zberačom – komín združený , ktorého prieduchy majú pôdnice z výsuvných uzáverov v podlažiach a sú napojené na spoločný zberač

Kominársky strojček – zariadenie na čistenie komínov , ktoré má na strednom držiaku s otvorom po obvode upevnené oceľové pružiny , do podoby písmena U , ktorými sa prieduch komína čistí . Veľkosť vonkajšieho obvodu kominárskeho strojčeka je možné upravovať podľa veľkosti komínového prieduchu . Otvorom strojčeka prechádza retiazka s kominárskou guľou , ktorý je na opačnej strane upevnený na kominárskom povraze

Komínová hlava – horná ukončujúca časť konštrukcie komína

Komínová kamera – zariadenie , ktoré umožňuje optickú kontrolu komínového prieduchu po celej jeho výške . V niektorých prípadoch umožňuje aj snímanie videa .

Komínová lávka – sa používa na streche , k bezpečnému prepojeniu prístupovej cesty medzi strešným výlezom a komínovým telesom .  Umiestnenie 650 -750 mm pod ústím alebo 800-1200 mm pod vymetacím otvorom nad strechov .  Šírka 250 mm, zábradlie 1000 a 500 mm, priechodná šírka od komína 600-400 mm, odtoková plocha nad strechov  100 mm.  Výlez 550 × 550 a 600 od komína .

Komínový nástavec – tenkostenný prvok predlžujúce komínový prieduch a tým účinnú výšku komína nad komínovou hlavou

Komínový prieduch – dutina v komínovej vložke ( alebo dutina ohraničená stenou komínového prieduchu ) určená na odvod spalín do voľného ovzdušia

Komín s prirodzeným ťahom – komín,  pri ktorého prevádzke je tlak vo vnútri komínovej vložky nižší  ako tlak vonkajšieho prostredia

Komín s umelým ťahom – komín , v ktorého prieduchu sa počas prevádzky spotrebiča vytvára podtlak pôsobením ventilátora v ústí komína

Kondenzáčná  nádržka – konštrukčný diel dymovodu alebo komína slúžiaci na zber a odvod kondenzátu alebo zrážkovej vody zo spalinovej cesty

Kondenzačný kotol – pri spaľovaní zemného plynu ( metánu CH4 ) alebo propánu ( C3H8 ) vzniká určité množstvo vody . Horením dochádza k jej ohrevu . Tá potom v podobe vodnej pary spolu s oxidom uhličitým tvorí spaliny horenia a odchádza . Tepelné spaliny so sebou nesú časť skryté tepelnej energie , tzv.latentní teplo . Ak tieto spaliny ochladíme pod teplotu ich rosného bodu , dôjde k zmene skupenstva – kondenzácii obsiahnutej vodnej pary ak následnému uvoľneniu tohto tepla . V kondenzačnom kotli sa takto uvoľnená energia pomocou výmenníka využíva k predohrevu vratnej vody .

Kondenzačná teplota – začínajú kondenzovať spaliny

Kondenzačná teplota spalín – u mokrej prevádzky je povrchová teplota vložky komína zhodná s rosným bodom a nesmie klesnuť pod +1 ° C. Spotrebiče s teplotou spalín na spalinovom hrdle nižšou ako 60 ° C sú radené do   mokrej prevádzky

Kontrolný otvor – konštrukčný diel dymovodu alebo komína , umožňujúci kontrolu a čistenie . Otvor slúži ku kontrole popr . čistenie komínového prieduchu , kondenzačnej nádržky a prieduchu dymovodu u spalinových ciest spotrebičov na plynné palivá

Kontrola spalinových ciest – pravidelná kontrola komínov , dymovodov , zvislých dymovodov s funkciou komína a odvodov spalín stenou fasády vykonávaná v predpísaných termínoch

Lapač iskier – zariadenie montované na ústie komínového prieduchu , ktoré obmedzuje úlet iskier z komína. Rozmery sieťky  20 × 20 mm.

Lokálny spotrebič – spotrebič palív ( obmedzeného menovitého výkonu ) , zdieľajúci  teplo priamo v mieste jeho inštalácie

Odborne spôsobilá osoba – držiteľ živnostenského oprávnenia v odbore Kominárstvo

Otvorený spotrebič – ( v prevedení B ) spotrebič , ktorý odoberá spaľovací vzduch z priestoru , v ktorom je umiestnený , a spaliny sú odvádzané do voľného ovzdušia

Otvor pre tlakové vyrovnanie – otvor spájajúci komínový a vzduchový prieduch nad ich podicou

Pevné usadeniny – pevné častice , zvyčajne vznikajúce spaľovaním palív v spotrebiči , ktoré zostávajú na vnútornom povrchu spalinovej cesty ( sadze , decht , prach a pod. )

Pevné znečisťujúce časti – pevné častice nahromadené v neúčinnej výške komína prevádzkou spotrebiča a čistením komínového prieduchu

Poschodový ( podlažný ) – komínové prieduchy majú pôdnice v podlažiach , v ktorom sú pripojené spotrebiče

Pôdnica – najnižšie miesto kom. prieduchu , spoločného zbierača , otvorov ( vyberacieho , vymetacieho , čistiaceho , kontrolného a sopúchov ) a komínového plášťa

Pracovný odev – kominárska uniforma , rukavice , členkové topánky , rúška , okuliare , čiapka , opasok , brašna

Priamy komín – vnútorná os zhodná s vertikálou

Prerušovač ťahu – zariadenie umiestnené za spaľovací proces spotrebiča , ktoré zabezpečuje udržanie kvality spaľovania v stanovenom limite a udržuje stabilné spaľovanie bez pôsobenia pretlaku alebo podtlaku

Pretlakový komín – komín , pri ktorého prevádzke je tlak vo vnútri komínovej vložky vyšší , než mimo pre tlakovú triedu P1 , P2  sú skúšané skúšobným tlakom 200 Pa

Prevádzkovateľ spotrebiča palív – vlastník alebo užívateľ , ktorý prevádzkuje alebo užíva spalinovej cesty a spotrebiča palív

Prietlačná kefa – obvykle kruhová kefa upevnená na stočenom oceľovom drôte dĺžky 6 až 12 m , ktorým sa čistí komínový prieduch pretláčaním kefy komínovým prieduchom . Na konci oceľového drôtu môže byť naskrutkovaný tiež kominársky strojček alebo slnko

Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly komína alebo dymovodu – písomný dokument o vykonanej kontrole spalinovej cesty , spracovaný podľa vzoru uvedenom vo Vyhláške č.  401/2007 Z. z.

Pyrolýzny spotrebič – nejde o spaľovanie , ale o proces pri ktorom sa za vysokých teplôt rozkladajú organické materiály na jednoduchšie chemické reťazca a tuhý zvyšok bez horenia . Pri zvyšovaní teplôt do 200 ° C sa najprv vyparí voda a v oblasti 200 až 500 ° C sa organické látky štiepia na jednoduchšie plynné alebo kvapalné reťazce a tuhý uhlík .  Vo fáze tvorby plynu v oblasti teplôt 500 až 1200 ° C sú produkty vzniknuté suchou destiláciou ďalej štiepené a transformované . Pritom ako z pevného uhlíka , tak i z kvapalných organických látok vznikajú stabilné plyny , ako je H2 , CO , CO2 a CH4 . Technológia sekundárneho spaľovania  je ojedinelá svojím systémom . Externý prívod vzduchu napojený priamo do ohniska je predhrievaný v dutej konštrukcii až na teplotu 500 ° C. Potom je vháňaný do spaľovacej komory , kde dochádza ku dvojstupňovému spaľovaniu . Táto technológia patrí k tým najekologickejším vôbec . Vyššie uvedený spôsob spaľovania sa nazýva pyrolýza . Za vysokých teplôt sa totiž spaľuje väčšina nečistôt obsiahnutých v dyme a emisie dosahujú iba 5 % povolenej normy . Vďaka tejto technológii je potom spotreba dreva v kanadských krbových kachliach oproti bežným kachliam nižšia o 30-50 % . Pri vysokých teplotách vzniká aj minimum zbytkového popola

Regulátor ťahu , obmedzovač ťahu – nastaviteľná klapka zabudovaná do spalinovej cesty , ktorá umožňuje regulované prisávanie vzduchu do komína a tým reguluje komínový ťah

Rosný bod spalín –  je teplota , pri ktorej spaliny začínajú ( pri ochladzovaní ) alebo prestávajú ( pri zvyšovaní teploty spalín ) kondenzovať . Hodnota je závislá na zloženie paliva a obsahu nečistôt v palive – najmä síry S , koncentráciu CO2 v spalinách a prebytku vzduchu .

RB spalín zemného plynu je v ideálnom prípade 56 ° C

RB spalín propán – butánu je okolo 50 – 52 ° C

RB vykurovacích olejov je okolo 47 ° C , s vyš . obsahom  S v palive je výrazne vyššia

RB spalín bežných typov uhlie je 50 – 80 ° C , s vyš . obsahom S v palive je výrazne vyššia

Sadze,  druhy :

Mastné – ľahké vykurovacie oleje , potravinárske prevádzky

Prašné – pelety , brikety , slama

Tvrdé – sú z kvapalného paliva , spečené uhlie , koks

Sklovité – decht z uhlia , dreva s živicou , kukuričná slama ( drevný kreozot a kreosot z uhoľného dechtu )

Mokré – vysoký obsah vody plynné palivá

Samostatný  komín  – do ktorého prieduchu je pripojený len jeden spotrebič

Samostatný dymovod – do ktorého prieduchu je pripojený len jeden spotrebič

Slnko – súbor plochých per upevnených jedným koncom do oceľovej hlavy s otvorom . Perá vytvárajú po obvode lúčový obal v podobe kruhu alebo štvorca . Používa sa obdobne ako kominársky strojček

Sopúch – konštrukčný diel komína , do ktorého je pripojený dymovod . Spravidla je vytvorený tvarovkou vo forme T – kusu . U spalinových ciest spotrebičov na plynné palivá v tlakovej triede P a H to môže byť aj pätné koleno .

Spalinová cesta – dutina určená k odvodu spalín do voľného ovzdušia . Spravidla je tvorená prieduchom dymovodu , sopúchom a komínovým prieduchom , popr . prie duchom komínového nástavca . V technický odôvodnených prípadoch môže byť tvorená vývodom spalín .

Spalinový ventilátor – ventilátor montovaný zvyčajne na ústie komínového prieduchu , ktorým je vytváraný podtlak v komínovom prieduchu

Spoločný komín pre jedno podlažie – komín , do ktorého je pripojených viac spotrebičov z jedného podlažia

Spoločný komín pre viac podlaží – komín , do ktorého je pripojených viac spotrebičov z niekoľkých podlaží nad sebou

Spoločný dymovod – viac spotrebičov do spoločného prieduchu

Spotrebič palív – zariadenie , v ktorom vznikajú spaliny , ktoré musia byť odvedené do voľného ovzdušia

Spotrebič uzavretý – ( v prevedení C ) spotrebič , ktorý odoberá spaľovací vzduch z vonkajšieho priestoru alebo zo vzduchového prieduchu ; spaliny sú odvádzané do voľného ovzdušia

Spotrebič  otvorený – ( v prevedení B ) spotrebič , ktorý odoberá spaľovací vzduch z priestoru , v ktorom je umiestnený , a spaliny sú odvádzané do voľného ovzdušia

Spotrebič s nízkou teplotou spalín – spotrebič s teplotou spalín na spalinovom hrdle do 160 ° C

Spotrebič s vysokou teplotou spalín – spotrebič s teplotou spalín na spalinovom hrdle viac ako 160 ° C

Spotrebič s kondenzáciou spalín – spotrebič s teplotou spalín na spalinovom hrdle nižšia ako rosný bod spalín , spravidla nižšia ako 60 ° C

Strešný výlez – uzatvárateľný otvor v streche určený pre prístup ku komínovej lávke alebo komínovému tělesu

Systémový komín  – ktorý je zostavený s použitím kompatibilných dielov jedného výrobcu , ktorý preberá zodpovednosť za systémový komín ako celok

Technologický spotrebič – spotrebič palív , spaľujúci palivo na iné účely ako na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody – napr. lis plastických hmôt

Teplota horenia – horľavej kvapaliny – je teplota látky, pri ktorej sa vytvorí tok par, že pri priblížení otvoreného plameňa vzplanú a horia bez prerušenia ďalej

Účinná výška – zvislá vzdialenosť medzi osou sopúchu a ústím komína .

Uhýbaný komín – ktorého vnútorná os nie je zhodná s vertikálou – uhol 15 ° max 30 °

Upchávka proti prašnosti – vybavenie kominára , slúžiace na zabránenie vzniku škody naprášením sadzí a prachu do miestnosti

Ústredný zdroj tepla – spotrebič palív určený na výrobu tepla , ktoré sa prenáša do miest spotreby prostredníctvom teplonosnej látky .

Ventilačná vzduchová klapka – automaticky ovládaná klapka , ovládajúci prívod vzduchu za účelom vysúšania komína ( môže to byť aj regulátor ťahu )

Viacvrstvový  komín – konštrukcia sa skladá z komínovej vložky a aspoň jednej ďalšej vrstvy

Vnútorný komín – vedený vo vnútri budovy

Vonkajší  komín – vedený prevažne po vonkajšej strane budovy

Vyberací otvor – konštrukčný diel komína , ktorý slúži na vyberanie pevných častí spalín z pôdnice komínového prieduchu spotrebičov na pevné a kvapalné palivá

Vymetací otvor – konštrukčný diel komína pre spotrebiče na kvapalné alebo tuhé palivá , umožňujúce ich vymetanie a čistenie z pôjdneho priestoru alebo zo strechy

Vysokopretlakovú komín – komín , pri ktorého prevádzke je tlak vo vnútri komínovej vložky vyššia než mimo ; sú pre tlakovú triedu H1 , H2 a sú skúšané skúšobným tlakom 5000 Pa

Vývod spalín na fasádu – vodorovný konštrukčný prvok , zvyčajne sa sústredným prívodom spaľovacieho vzduchu z vonkajšieho prostredia do spotrebiča a odvodom spalín zo spotrebiča do voľného ovzdušia , prechádzajúce stenou fasády ( obvodovou stenou budovy )

Vzduchospalinový systém – systém sústredného alebo paralelného vedenia prívodu spaľovacieho vzduchu z vonkajšieho prostredia do spotrebiča a odvodu spalín zo spotrebiča do voľného ovzdušia

Zvislý dymovod s funkciou komína – dymovod osadený na spalinovom hrdle spotrebiča ( so zvislou osou ) určený k priamemu odvodu spalín do voľného ovzdušia nad strechou budovy

Napsat komentář