Vložkovanie komína

Vložkovanie komína
Každý komín má svoju životnosť. Ak komínový prieduch z akýchkoľvek dôvodov nezodpovedá
platným predpisom, prestavba komína je nevyhnutná. Rekonštrukcia komínov pomocou
vložkovania je spôsob, ako možno predĺžiť životnosť komína.
Vložkovaniu často predchádza aj frézovanie komína najma u spotrebičov na pevné palivá. Pri spotrebičoch na plyn to tak časté nie je.
     
Deje sa tak preto, že prieduch komína je nutné zväčšiť a po vyfrézovaní je nutné
komín vyvložkovať z dôvodu stenšenie tehlové výmurovky, ktorá týmto už neplní funkciu
spalinovej cesty sama o sebe. Následné kvalitné vložkovanie pomocou vyhovujúcich
a bezpečných materiálov zaistí dobrý ťah pri akomkoľvek druhu paliva, odolnosť voči
nasiakavosti a vlhkosti, čisté ovzdušie bez dymového zápachu spalín v dome
a tiež bezpečné pripojenie moderného spotrebiča.
Každá úprava alebo zásah do komína – spalinovej cesty musí zodpovedať príslušnej norme
STN 73 4200 a STN 73 4201 a prevádzka takto opravenej spalinovej cesty musí byť schválená revíznym technikom spalinových ciest podľa vyhlášky č. 401/2007.